Top các trò ch?i trong Casino ???c yêu thích nh?t

Casino ???c xem là t? ?i?m t?p h?p các trò ch?i cá c??c ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay. Nh?m ?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a ng??i ch?i, các trò ch?i trong Casino l?n l??t ra ??i. Hãy cùng princeedwarddistillery.com theo dõi bài vi?t d??i ?ây c?a  ?? hi?u rõ h?n v? các trò ch?i này nhé!

Top các trò ch?i trong Casino h?p d?n nh?t

Baccarat

Bài Baccarat g?m 52 lá và b?n s? ??t c??c ? m?i l?n ch?i. N?u k?t qu? m?i vòng trùng v?i k?t qu? b?n c??c thì s? nh?n ???c ti?n th??ng. Ng??c l?i b?n s? b? m?t ti?n c??c n?u k?t qu? không trùng.

Hình th?c ch?i g?m ng??i ch?i và nhà cái. Ng??i ch?i chia cho m?i nhóm 2 ho?c 3 lá bài tùy thu?c vào t?ng giá tr? m?i bên. Ti?p ??n m?i bên c?ng giá tr? c?a t?ng lá bài l?i, sau ?ó l?y s? hàng ??n v? ?? so sánh, bên nào giá tr? cao h?n s? th?ng.

Các trò ch?i trong casino-1
Baccarat là game bài g?m 52 lá

Black Jack

?ây trò ch?i có l?ch s? lâu ??i và xu?t x? t?i sòng b?c M?. Khi b?t ??u, ng??i ch?i có 15 giây ?? ??t c??c, sau ?ó dealer b?t ??u chia bài. Ti?p ??n ng??i ch?i chia bài và nhà cái chia l??t ti?p theo. Lúc này nhà cái và ng??i ch?i so bài, bên nào có 2 lá bài ??u tiên ??t t?ng g?n 21 ?i?m h?n thì th?ng.

Theo ?ó 21 ?i?m là s? ?i?m t?i ?a, vì th? n?u bên nào có t?ng ?i?m cao h?n 21 thì bên ?ó thua. 

READ  Lô câm là gì? Bí quy?t ?ánh lô câm chu?n xác

Roulette

Roulette luôn thu?c top các trò ch?i trong Casino n?i ti?ng nh?t. Ngu?n g?c c?a game này là t? Pháp v?i hình th?c ??t c??c và quay th??ng. Th?c ch?t, Roulette không khác gì ch?i x? s? t?i Vi?t Nam.

N?u v?i bàn Roulette Pháp có 37 ô s? thì Roulette l?i có t?i 38 ô s?. Mu?n ch?i ph?i có thêm bàn quay và bàn ??t chip. Có r?t nhi?u cách ???c cho m?t l?n quay và chia thành hai lo?i là c??c ngoài và c??c trong.

  • C??c trong là hình th?c ??t c??c m?t hay nhi?u ô cùng lúc.
  • C??c ngoài là hình th?c ??t c??c theo nhóm: nhóm ô màu ?en, màu ??, nhóm ô ch?n, l?…

Tùy vào nhà cái mà gi?i h?n ??t c??c không gi?ng nhau. Khi ?ã chu?n b? xong ti?n c??c, nhà cái s? cho quay bàn xe và th? bóng tùy ý. Khi bánh xe d?ng, bóng d?ng t?i ô nào thì ô ?ó s? th?ng.

Các trò ch?i trong casino-2
Cách ch?i Roulette t??ng t? nh? ?ánh x? s? ? Vi?t Nam

Poker

Bàn ch?i Poker truy?n th?ng có ít nh?t 2 ng??i ch?i. Trên bàn Poker s? có ký hi?u D ?? xác ??nh v? trí c?a ng??i chia bài. 

Ng??i ch?i có 2 bài riêng và 5 bài chung, có 4 vòng c??c cho m?i ván bài. Ng??i ch?i c?n ??t c??c m?t kho?n ti?n và gom vào m?t ch?. 

Khi k?t thúc 4 vòng, ng??i ch?i nào s? h?u b? bài chung và bài riêng l?n nh?t s? th?ng và nh?n h?t s? ti?n th??ng. Th? nh?ng v?n có tr??ng h?p ch?a h?t 4 l?n c??c nh?ng ch? có m?t ng??i t? và nh?ng ng??i khác không theo thì ván bài k?t thúc, ng??i t? th?ng.

READ  Bí quy?t tính lô theo ng? hành c?c hi?u qu?

Slot Game

Nh?c ??n các trò ch?i trong Casino ???c nhi?u ng??i tham gia nh?t ph?i k? ??n Slot Game. 

Lu?t ch?i r?t ??n gi?n và phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng. ? m?i máy Slot Game th??ng có các c?t và hàng. N?u xu?t hi?n m?t hàng có các bi?u t??ng gi?ng nhau thì ng??i ch?i chi?n th?ng.

Xem thêm: Cách tính lô theo ng? hành

Gow Tiles

Gow Tiles còn ???c g?i là Domino Trung Hoa. Game này là s? k?t h?p gi?a Poker và Domino. Ng??i chia bài s? chia 32 quân bài cho ng??i ch?i. Tr??ng h?p không ?? ng??i ch?i thì bài th?a s? chia ??u cho nh?ng ng??i khác.

Ti?p ??n nhà cái tung xúc x?c quy?t ??nh ai là ng??i ?i tr??c. Ng??i ch?i nào có quân bài trùng v?i con s? trên xúc x?c thì ???c ?i tr??c b?ng chính quân bài ?ó.

C? ch?i l?n l??t theo kim ??ng h?, ng??i ch?i ti?p n?i theo s? lá bài v?a ??t trên bài cho t?i khi m?t trong nh?ng ng??i ch?i h?t bài ho?c không còn lá bài n?i thì ván bài k?t thúc.

Các trò ch?i trong casino-3
Gow Tiles là m?t tên g?i khác c?a game Domino c?a Trung Qu?c

L?i k?t

Trên ?ây là top các trò ch?i trong Casino do princeedwarddistillery.com t?ng h?p và chia s?. Hi v?ng bài vi?t ?ã giúp b?n bi?t thêm nhi?u game m?i và tìm ra ???c trò ch?i phù h?p v?i s? tr??ng c?a mình.

Viết một bình luận