Chính sách b?o m?t

Chúng tôi là ai

??a ch? website là: https://www.princeedwarddistillery.com

Bình lu?n

Khi khách truy c?p ?? l?i bình lu?n trên trang web, chúng tôi thu th?p d? li?u ???c hi?n th? trong bi?u m?u bình lu?n và c?ng là ??a ch? IP c?a ng??i truy c?p và chu?i user agent c?a ng??i dùng trình duy?t ?? giúp phát hi?n spam

M?t chu?i ?n danh ???c t?o t? ??a ch? email c?a b?n (còn ???c g?i là hash) có th? ???c cung c?p cho d?ch v? Gravatar ?? xem b?n có ?ang s? d?ng nó hay không. Chính sách b?o m?t c?a d?ch v? Gravatar có t?i ?ây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi ch?p nh?n bình lu?n c?a b?n, ?nh ti?u s? c?a b?n ???c hi?n th? công khai trong ng? c?nh bình lu?n c?a b?n.

Media

N?u b?n t?i hình ?nh lên trang web, b?n nên tránh t?i lên hình ?nh có d? li?u v? trí ???c nhúng (EXIF GPS) ?i kèm. Khách truy c?p vào trang web có th? t?i xu?ng và gi?i nén b?t k? d? li?u v? trí nào t? hình ?nh trên trang web.

Cookies

N?u b?n vi?t bình lu?n trong website, b?n có th? cung c?p c?n nh?p tên, email ??a ch? website trong cookie. Các thông tin này nh?m giúp b?n không c?n nh?p thông tin nhi?u l?n khi vi?t bình lu?n khác. Cookie này s? ???c l?u gi? trong m?t n?m.

N?u b?n vào trang ??ng nh?p, chúng tôi s? thi?t l?p m?t cookie t?m th?i ?? xác ??nh n?u trình duy?t cho phép s? d?ng cookie. Cookie này không bao g?m thông tin cá nhân và s? ???c g? b? khi b?n ?óng trình duy?t.

Khi b?n ??ng nh?p, chúng tôi s? thi?t l?p m?t vài cookie ?? l?u thông tin ??ng nh?p và l?a ch?n hi?n th?. Thông tin ??ng nh?p g?n nh?t l?u trong hai ngày, và l?a ch?n hi?n th? g?n nh?t l?u trong m?t n?m. N?u b?n ch?n “Nh? tôi”, thông tin ??ng nh?p s? ???c l?u trong hai tu?n. N?u b?n thoát tài kho?n, thông tin cookie ??ng nh?p s? b? xoá.

N?u b?n s?a ho?c công b? bài vi?t, m?t b?n cookie b? sung s? ???c l?u trong trình duy?t. Cookie này không ch?a thông tin cá nhân và ch? ??n gi?n bao g?m ID c?a bài vi?t b?n ?ã s?a. Nó t? ??ng h?t h?n sau 1 ngày.

N?i dung nhúng t? website khác

Các bài vi?t trên trang web này có th? bao g?m n?i dung ???c nhúng (ví d?: video, hình ?nh, bài vi?t, v.v.). N?i dung ???c nhúng t? các trang web khác ho?t ??ng theo cùng m?t cách chính xác nh? khi khách truy c?p ?ã truy c?p trang web khác.

Nh?ng website này có th? thu th?p d? li?u v? b?n, s? d?ng cookie, nhúng các trình theo dõi c?a bên th? ba và giám sát t??ng tác c?a b?n v?i n?i dung ???c nhúng ?ó, bao g?m theo dõi t??ng tác c?a b?n v?i n?i dung ???c nhúng n?u b?n có tài kho?n và ?ã ??ng nh?p vào trang web ?ó.

Chúng tôi chia s? d? li?u c?a b?n v?i ai

Thông tin cá nhân c?a thành viên trên princeedwarddistillery.com ???c cam k?t b?o m?t tuy?t ??i theo chính sách b?o v? thông tin cá nhân c?a princeedwarddistillery.com. Vi?c thu th?p và s? d?ng thông tin c?a m?i thành viên ch? ???c th?c hi?n khi có s? ??ng ý c?a khách hàng ?ó tr? nh?ng tr??ng h?p pháp lu?t có quy ??nh khác.

Không s? d?ng, không chuy?n giao, cung c?p hay ti?t l? cho bên th? 3 nào v? thông tin cá nhân c?a thành viên khi không có s? cho phép ??ng ý t? thành viên.

Trong tr??ng h?p máy ch? l?u tr? thông tin b? hacker t?n công d?n ??n m?t mát d? li?u cá nhân thành viên, princeedwarddistillery.com s? có trách nhi?m thông báo v? vi?c cho c? quan ch?c n?ng ?i?u tra x? lý k?p th?i và thông báo cho thành viên ???c bi?t.

D? li?u c?a b?n t?n t?i bao lâu

N?u b?n ?? l?i bình lu?n, bình lu?n và siêu d? li?u c?a nó s? ???c gi? l?i vô th?i h?n. ?i?u này là ?? chúng tôi có th? t? ??ng nh?n ra và ch?p nh?n b?t k? bình lu?n nào thay vì gi? chúng trong khu v?c ??i ki?m duy?t.

??i v?i ng??i dùng ??ng ký trên trang web c?a chúng tôi (n?u có), chúng tôi c?ng l?u tr? thông tin cá nhân mà h? cung c?p trong h? s? ng??i dùng c?a h?. T?t c? ng??i dùng có th? xem, ch?nh s?a ho?c xóa thông tin cá nhân c?a h? b?t k? lúc nào (ngo?i tr? h? không th? thay ??i tên ng??i dùng c?a h?). Qu?n tr? viên trang web c?ng có th? xem và ch?nh s?a thông tin ?ó.

Các quy?n nào c?a b?n v?i d? li?u c?a mình

N?u b?n có tài kho?n trên trang web này ho?c ?ã ?? l?i nh?n xét, b?n có th? yêu c?u nh?n t?p xu?t d? li?u cá nhân mà chúng tôi l?u gi? v? b?n, bao g?m m?i d? li?u b?n ?ã cung c?p cho chúng tôi. B?n c?ng có th? yêu c?u chúng tôi xóa m?i d? li?u cá nhân mà chúng tôi l?u gi? v? b?n. ?i?u này không bao g?m b?t k? d? li?u nào chúng tôi có ngh?a v? gi? cho các m?c ?ích hành chính, pháp lý ho?c b?o m?t.