Lô câm là gì? Bí quy?t ?ánh lô câm chu?n xác

X? s? và lô ?? là trò ch?i ?n ti?n ph? bi?n nh?t hi?n nay. M?c dù có nhi?u ph??ng pháp ch?i khác nhau, tuy nhiên lô câm v?n ???c m?i ng??i l?a ch?n vì t? l? ?n c??c cao. V?y lô câm là gì? Ch?i nh? th? nào? Hãy cùng princeedwarddistillery.com tìm hi?u rõ h?n qua bài vi?t d??i ?ây nhé!

Lô câm là gì?

Lô câm là thu?t ng? ch? các ??u và ?uôi lô không xu?t hi?n trên b?ng k?t qu? x? s? c?a ngày hôm ?ó và lô câm s? thay ??i t?ng ngày.

Lô câm ???c chia thành 2 lo?i:

 • Lô câm ??u: K?t qu? x? s? ngày hôm ?ó không xu?t hi?n ??u hàng ch?c nào thì ??u hàng ch?c ?ó g?i là ??u câm.
 • Lô câm ?uôi: Tên g?i khác là lô câm ?ít, ch? các con s? hàng ??n v? không xu?t hi?n trong k?t qu? x? s? ngày quay ?ó.

?? nh?n bi?t lô câm khá ??n gi?n, b?n ch? nhìn qua b?ng k?t qu? ?? xem con nào ch?a v?. Thông th??ng các trang k?t qu? x? s? s? th?ng kê lô câm cho b?n.

Lô câm là gì-1
Lô câm ch? các ??u và ?uôi lô không xu?t hi?n trong k?t qu? x? s? ngày ?ó

Xem thêm: Lô tr??t là gì

Cách ?ánh lô câm nh? th? nào?

D?a theo k?t qu? c?a ngày hôm tr??c b?n s? bi?t ???c nên ?ánh lô câm ??u và ?uôi nh? th? nào. C? th?:

Cách ?ánh lô câm ??u

 • Lô câm ??u 0 có th? ?ánh m?t vài con nh?: 03, 06, 08
 • Lô câm ??u 1 có th? ?ánh m?t vài con nh?: 11, 14, 19
 • Lô câm ??u 2 có th? ?ánh m?t vài con nh?: 22, 26, 28
 • Lô câm ??u 3 có th? ?ánh m?t vài con nh?: 31, 34, 36
 • Lô câm ??u 4 có th? ?ánh m?t vài con nh?: 42, 45, 47
READ  Bí quy?t tính lô theo ng? hành c?c hi?u qu?

Cách ?ánh lô câm ?ít

 • Lô câm ?ít 0 b?n có th? ?ánh: 00, 30, 50
 • Lô câm ?ít 1 b?n có th? ?ánh: 21, 61, 71
 • Lô câm ?ít 2 b?n có th? ?ánh: 22, 32, 92
 • Lô câm ?ít 3 b?n có th? ?ánh: 43, 63, 83
 • Lô câm ?ít 4 b?n có th? ?ánh: 24, 44, 74
Lô câm là gì-2
Ng??i ch?i có th? ch?n ?ánh lô câm ??u ho?c lô câm ?uôi

Kinh nghi?m ?ánh lô câm chu?n b?n nên bi?t

Ngoài vi?c n?m rõ lô câm là gì, ch? v?i m?t vài m?o d??i ?ây s? giúp t?ng t? l? th?ng c?a b?n.

Nuôi lô câm trong kho?ng 3 ngày

??u tiên hãy ch?n m?t c?p lô b?t k?, b?n nh?n th?y ???c trong 3 ngày t?i nó s? v? ít nh?t 1 ho?c 2 con. Lúc này hãy ??t ti?n c??c theo t? l? 1:3:10. Sau ?ó ch? c?n theo dõi trong 3 ngày t?i ?? xem k?t qu?.

Nuôi lô câm trong kho?ng 5 ngày

C?n tính toán c?n th?n nh?ng con s? soi c?u chu?n lúc ??t c??c ti?n. N?u theo hãy theo t?i cùng, ph?i kiên trì và bình t?nh, ??ng th?i khi vào ti?n nên ?úng t? l? thích h?p 1:2:4:8:20. 

?ánh lô câm v?i công th?c XX và 0X0

?ánh lô câm theo công th?c này r?t d? th?c hi?n và th??ng ???c nhi?u ng??i l?a ch?n vì có c? h?i th?ng nhanh. 

Tr??c tiên b?n c?n theo dõi k?t qu? x? s? mi?n B?c ngày hôm nay, ti?p ??n xác ??nh nh?ng con s? câm và v?n d?ng công th?c phù h?p.

Ví d?: N?u xu?t hi?n ??u câm 2 sau, b?n nên ?ánh: 20, 02. Ho?c tr??ng h?p xu?t hi?n 2 ??u câm b?n nên ?ánh: 80, 88, 98, 89, 90, 99.

READ  Lô tr??t là gì? H??ng d?n cách ?ánh lô tr??t hi?u qu?

?ánh theo lô g?p th?p

?ây là cách ?ánh khó thua và d? th?ng nh?t. B?n ch? c?n ch?n ra con lô ?? nuôi b?ng cách soi c?u. Sau ?ó chia ti?n v?n theo cách g?p th?p, cách này giúp t?ng d?n s? l?n c??c lên.

Lô câm là gì-3
?ánh lô câm theo ki?u g?p th?p r?t d? th?ng

L?i k?t

Nhìn chung ?ánh lô câm và mu?n th?ng c??c không h? khó. B?n ch? c?n hi?u rõ lô câm là gì cùng m?t s? m?o ch?i lô câm do princeedwarddistillery.com chia s? trong bài vi?t. Ch?c h?n vi?c chi?n th?ng s? không v??t quá t?m tay. Chúc b?n thành công!

Viết một bình luận