T?ch s? ?? là gì? Gi?i mã ý ngh?a các s? 00 – 99 trong lô ??

Các anh em mi?n Trung ch?c h?n ?ã không còn xa l? gì v?i khái ni?m t?ch s? ??. Tuy nhiên v?i nh?ng ng??i ch?i m?i ?ây l?i là m?t v?n ?? khác. H? không hi?u ý ngh?a và t?m quan tr?ng c?a vi?c ??c hi?u ?i?m báo t? gi?c m?. Vì v?y chúng tôi s? h??ng d?n b?n cách ??c hi?u ý ngh?a các con s? t? 0 ??n 99 và kinh nghi?m soi c?u c?c k? hi?u qu?. 

T?ch s? ?? là gì?

T?ch s? ?? là m?t khái ni?m ??c bi?t ???c b?t ngu?n t? mi?n Trung n??c ta. Nh?ng ng??i ch?i lô ?? s? d?ng c?m t? này ?? ch? th?ng kê t? nh?ng gi?c m? g?m có: Ý ngh?a các s? hay ?i?m báo. T? ?ó h? tr? ng??i ch?i soi c?u, ch?n s? m?t cách hi?u qu? h?n r?t nhi?u. 

Th?c ch?t thì t?ch s? ?? chính là vi?c gi?i mã nh?ng bí ?n t? gi?c m?. B?i nh?ng gi?c m? này th??ng liên quan tr?c ti?p ??n hi?n t??ng trong cu?c s?ng. ?ôi khi còn mang ??n d? báo nào ?ó mà b?n r?t khó ?? hi?u ???c. 

Lúc này, anh em nên n?m b?t và h?c cách gi?i mã th?t chính xác. ?ây có th? s? là c? h?i l?n giúp b?n ??i ??i v?i lô ??.

t?ch s? ?? là gì

Cách xem t?ch s? ?? mi?n Trung chi ti?t nh?t

?? xem t?ch s? ?? m?t cách chu?n xác nh?t, anh em c?n ??m b?o th?c hi?n ???c các yêu c?u sau: 

 • C? g?ng ghi nh? các s? v?t, hi?n t??ng trong gi?c m? ít nh?t ??n 80%.
 • C?n chú ý nh?ng gi?c m? ??c bi?t mà b?n có ?n t??ng sâu ??m. 
 • ?? ý ?i?m b?t th??ng mà b?n ?ã m? th?y.
READ  Cách ch?i c? t? phú c? b?n nh?t cho ng??i m?i

Bên c?nh ?ó, b?n nên tham kh?o cách gi?i mã gi?c m? thành nh?ng con s? c? th?. Chúng tôi c?ng ?ã t?ng h?p l?i ?? giúp anh em d? dàng hình dung h?n.

Gi?i thích ý ngh?a t?ch s? ?? mi?n Trung t? 00 – 99 

Có th? b?n không bi?t nh?ng nh?ng hình ?nh trong gi?c m? ??u có th? t??ng tr?ng m?t con s? nào ??y. Ý ngh?a c?a chúng trong t?ch s? ?? ???c th? hi?n nh? sau: 

Các c?p s?  Ý ngh?a  Các c?p s?  Ý ngh?a 
00 Tr?ng v?t  20 – 60  Con r?t 
01 – 41 – 81 Con cá tr?ng  21 – 61 Cô gái 
02 – 42 – 82 Con ?c  22 – 62 Chim b? câu 
03 – 43 – 83 Xác ch?t con v?t  23 – 63  Con kh? 
04 – 44 – 84 Con công  24 – 64 Con ?ch 
05 – 45 – 85 Con trùng  25 – 65 Con ó 
06 – 46 – 86 Con h?  26 – 66 R?ng bay 
07 – 47 – 87 Con heo 27 – 67  Con rùa 
08 – 48 – 88  Con th? 28 – 68  Con gà
09 – 49 – 89  Con trâu  29 – 69  Con l??n 
10 – 50 – 90 Con r?ng  30 – 70  Cá ?en 
11 – 51 – 91 Con chó  31 – 71 Con tôm 
12 – 52 – 92  Con ng?a  32 – 72 Con r?n 
13 – 53 – 93 Con voi  33 – 73 Con nh?n 
14 – 54 – 94 Con mèo nhà  34 – 74 Con nai 
15 – 55 – 95 Con chu?t  35 – 75 Con dê
16 – 56 – 96 Con ong  36 – 76  Bà v?i 
17 – 57 – 97  Con h?c  37 – 77  Ông tr?i
18 – 57 – 98  Con mèo r?ng 38 – 78  Ông ??a 
19 – 59 – 99 Con b??m 39 – 79  Th?n tài 
40 – 80  Ông táo
READ  Top các trò ch?i trong Casino ???c yêu thích nh?t

ý ngh?a các con s? t? 00 ??n 99

M? th?y 12 con giáp ?ánh s? ?? gì? 

N?u m? th?y 1 trong 12 con giáp, anh em có th? soi t?ch s? ?? nh? sau: 

 • Th?y tu?i Tý ?ánh 00 – 12 – 24 – 36 – 48 – 60 – 72 – 84 – 96. 
 • Th?y tu?i S?u ?ánh 01 – 13 – 25 – 37 – 49 – 61 – 73 – 85 – 97. 
 • Th?y tu?i D?n ?ánh 02 – 14 – 26 – 38 – 50 – 62 – 74 – 85 – 98. 
 • Th?y tu?i Mão ?ánh 03 – 15 – 27 – 39 – 51 – 63 – 75 – 87 – 99.
 • Th?y tu?i Thìn ?ánh 04 – 16 – 28 – 40 – 52 – 64 – 76 – 88. 
 • Th?y tu?i T? ?ánh 05 – 17 – 29 – 41 – 53 – 65 – 77 – 89. 
 • Th?y tu?i Ng? ?ánh 06 – 18 – 30 – 42 – 54 – 66 – 78 – 90. 
 • Th?y tu?i Mùi ?ánh 07 – 19 – 31 – 43 – 55 – 67 – 79 – 91.
 • Th?y tu?i Thân ?ánh 08 – 20 – 32 – 44 – 56 – 68 – 80 – 92.
 • Th?y tu?i D?u ?ánh 09 – 21 – 33 – 45 – 67 – 69 – 81 – 93.
 • Th?y tu?i Tu?t ?ánh 10 – 22 – 34 – 46 – 68 – 70 – 82 – 94.
 • Th?y tu?i H?i ?ánh 11 – 23 – 35 – 47 – 69 – 71 – 83 – 95.

Bài hay: Kinh nghi?m soi c?u mi?n Nam hi?u qu? c?a thánh lô

T?i sao nên d?a vào t?ch s? ?? ?? soi c?u mi?n Trung?

Phân tích t?ch s? ?? s? giúp anh em d? dàng tìm ra con s? d? ?n ?i?m nh?t. Tuy nhiên ?ây là cách soi c?u t??ng ?ng v?i x? s?, lô ?? mi?n Trung. Vì v?y, ng??i ch?i c?n xác ??nh mình mu?n ?ánh lo?i nào ?? có cách soi c?u sao cho phù h?p. 

READ  H??ng d?n cách ch?i sâm l?c toàn th?ng

V?i m?i gi?c m?, anh em c?n ghi nh? xem có nh?ng s? v?t, hi?n t??ng gì. Chúng có ?i?u gì g?i m? hay liên quan ??n ??i s?ng hay không. Ví d?, n?u b?n m? th?y con mèo thì có th? ?ánh m?t trong ba c?p s? 14, 54 ho?c 94. Kh? n?ng chi?n th?ng là t??ng ??i nh?ng còn h?n là ?ánh mà không có ?i?m d?a vào. 

?? t?ng ?? chính xác, ng??i ch?i nên k?t h?p thêm v?i các ph??ng pháp soi c?u khác nh?: Soi lô r?i, lô xiên, Soi c?u ??ng, c?u hình qu? trám, tính lô v? kép…   

L?i k?t

Trong bài vi?t v?a r?i chúng tôi ?ã gi?i thi?u ??n b?n khái ni?m t?ch s? ??, gi?i mã các con s? trong lô ?? mi?n Trung. Mong r?ng chúng s? h?u ích cho b?n trong vi?c soi c?u ?? ch?n ra s? ??p d? ?n nh?t. Bên c?nh ?ó, anh em c?ng nên k?t h?p v?i nhi?u cách khác ?? t?ng ?? chính xác ??n m?c t?i ?a.

Viết một bình luận